Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες»  παρακολουθεί τις συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα  και παρέχει  εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους Τομείς του Συνταξιοδοτικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου.

Ενδεικτικά:

– ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ   (εδώ)                                                                        

                                                                                            

– ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης

– ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  και  ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 ΑΣΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ


Αναλυτικότερα:

 

 • ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:
  Μελέτη-Γνωμοδότηση για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα συνταξιοδότησης καθώς και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων: ΕΦΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.

Για το σχετικό έντυπο διερεύνησης θεμελίωσης συνταξιοδοτικού Δικαιώματος και Υπολογισμού Ποσού Σύνταξης πατήστε εδώ. 

 

 • ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,
   με όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως:
 1. Πλήρης καταμέτρηση των ενσήμων
 2. Aναγνώριση πλασματικών ετών
 3. Υπολογισμός του ποσού της σύνταξης
 4. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης
 5. Κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών
 6. Mεταβάσεις και επαφές στα Ταμεία για τον έλεγχο της πορείας της υπόθεσης
 7. Παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεών έως και την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης.

 

 •  ΑΣΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,
  για την σωστή απονομή σύνταξης, διόρθωση τυχόν λαθών της Διοίκησης και την αποτελεσματική δικαστική προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων:
 1. Ενστάσεις, αναφορές, αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις και ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων συνταξιοδότησης ασφαλιστικών ταμείων
 2. Κατάθεση έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά ζητήματα του Δημοσίου
 3. Αγωγές, προσφυγές και κάθε άλλο ένδικο μέσο προσωρινής ή οριστικής προστασίας.
 • Μελέτη και παροχή συμβουλών σε εταιρείες και επιχειρήσεις ως προς τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών θεμάτων του προσωπικού τους (έλεγχος των ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών, ενσήμων και εισφορών του προσωπικού, βάσει των ειδικοτήτων απασχόλησής του, μελέτη της προοπτικής συνταξιοδότησης των εργαζομένων της επιχείρησης, κατόπιν εκτίμησης της εργασιακής πορείας τους εντός της επιχείρησης, αλλά και των προϋπηρεσιών τους, κατάρτιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού πλάνου για το προσωπικό της επιχείρησης, ώστε να αποτελέσει «οδηγό» για τον επιχειρηματία, ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών-Συνταξιοδοτικών θεμάτων του κλπ.).

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» διαθέτει πολύχρονη και μεγάλη εμπειρία σε θέματα αγωγών και διεκδικήσεων δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α κλπ., παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε κάθε στάδιο της υπηρεσιακής διαδρομής τους.

Ενδεικτικά:

Ζητήματα σχετικά με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (προσφυγή και δικαστική διεκδίκηση διορισμών για κάθε επιτυχόντα στον ΑΣΕΠ ο οποίος παραλείπεται να διοριστεί)

Την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις, αποσπάσεις, διαθεσιμότητα κλπ),

Την αστική-ποινική-πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων,

Την εν γένει εξώδικη και δικαστική προστασία (Υπαλληλικές προσφυγές, Εκπροσώπηση ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων , Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων κλπ)

Την αναδρομική διεκδίκηση αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων λόγω παράνομης παράλειψής τους να διοριστούν στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α

Την δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α κλπ.