Διοικητικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο «Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» από το 1993 παρακολουθεί τις συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις στο Διοικητικό Δίκαιο και στη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και παρέχει νομική κάλυψη και υπηρεσίες σε ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ιδίως σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Δημοσίων Διαγωνισμών, Διεκδίκησης απαιτήσεων από το Δημόσιο (για λογαριασμό δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτών), αλλά και εκπροσώπησης Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Επιγραμματικά, οι υπηρεσίες του Γραφείου στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου συνοψίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

            I) Διεκδίκηση απαιτήσεων από Δημόσιο

II) Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Συμβάσεις

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

      I) Διεκδίκηση απαιτήσεων από Δημόσιο – Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. (υπαλλήλων, συνταξιούχων, νομικών προσώπων)

 1. Νομική υποστήριξη σε ζητήματα Εργατουπαλληλικού Δικαίου
 2. Εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλης της Χώρας και ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 3. Ενημέρωση και Συμβουλευτική Υποστήριξη Συλλόγων Εργαζομένων.
 4. Ζητήματα Κοινωνικής Ασφάλισης και Συνταξιοδοτικού Δικαίου.
 5. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης ιδιωτών και νομικών προσώπων, λόγω αστικής ευθύνης του Δημοσίου.
 6. Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, τόσο σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκού, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.
 7. Παροχή γνωμοδοτικού έργου και υποστήριξη σε θέματα Δημοσίου Δικαίου.
 8. Εκπροσώπηση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 9. Εκπροσώπηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

      II) Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Συμβάσεις

 1. Νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου, με παροχή εξειδικευμένης νομικής προστασίας και δικαστικής υποστήριξης καθ’ όλη την πορεία και τα στάδια των διαγωνισμών που αφορούν τόσο το στάδιο κατάρτισης όσο και το στάδιο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης (διοικητική έγκριση, διακήρυξη, προκήρυξη, απόφαση, κατακύρωση, σύναψη).
 2. Σύσταση και προετοιμασία Φακέλου Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών
 3. Παρακολούθηση εξέλιξης σταδίων Διαγωνισμού και νομιμοποίηση συμμετοχής, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης / επιλογής
 4. Νομική κάλυψη και υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους-διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης
 5. Υποβολή ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών ενώπιον των Αναθετουσών Αρχών για την διεκδίκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ανάθεσης της Σύμβασης και τη νομική κάλυψη πάσης φύσεως διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης (ακυρότητες, αγωγές αποζημίωσης, παραβάσεις των όρων της διακήρυξης, απαγορευμένη απευθείας ανάθεση κ.λ.π).
 6. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων στο πλαίσιο διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων, στο πλαίσιο διασφάλισης της συμμετοχής, ελέγχου των όρων του διαγωνισμού, αποκλεισμού της συμμετοχής άλλων διαγωνιζομένων.
 7. Κατάρτιση, διαπραγμάτευση και έλεγχος συμβατικών κειμένων, σε συμβάσεις δημοσίων έργων, υπηρεσιών, μελετών, υπηρεσιών Συμβούλου, Παραχώρησης: Σύμβαση – Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 8. Εκτέλεση συμβάσεων: Απαιτήσεις και διεκδικήσεις αμοιβών και αποζημιώσεων, Νέες και Πρόσθετες Εργασίες, Τροποποιητικές Συμβάσεις