Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό, Κληρονομικό, Απαιτήσεις, Αποζημιώσεις κλπ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (οικογενειακό, κληρονομικό, απαιτήσεις, αποζημιώσεις κλπ)

 • Κληρονομητήρια κατοίκων εσωτερικού & εξωτερικού
 • Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο
 • Κληρονομίες κατοίκων εσωτερικού & εξωτερικού
 • Διαθήκες κατοίκων εξωτερικού – δημοσίευση – κήρυξη κυρίας – επιλογή εφαρμοστέου δικαίου
 • Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας
 • Διαζύγια κατ’ αντιδικία
 • Συναινετικά διαζύγια
 • Επιμέλεια – συνεπιμέλεια τέκνων-δικαίωμα επικοινωνίας
 • Διατροφές
 • Δικαστικές Συμπαραστάσεις
 • Συνεργασία με Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου – ειδικά θέματα
 • Συνιδιοκτησίες-Σχέσεις μεταξύ συγκυρίων
 • Χρησικτησία (τακτική και έκτακτη)
 • Αυτούσια διανομή ακινήτων
 • Δικαστική διανομή ακινήτων
 • Δίκαιο Κτηματολογίου (δηλώσεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα, καταχωρίσεις στο Κτηματολόγιο, αγωγές Κτηματολογίου, διόρθωση «αγνώστου ιδιοκτήτη» κλπ)
 • Μισθώσεις ακινήτων
 • Απαιτήσεις από αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας-ικανοποίηση ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης- ευθύνη από σχέσεις πρόστησης
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο