Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Χρήσης Cookie

ΓΕΝΙΚΑ

Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να διαβάσετε τους ΟΡΟΥΣ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ και τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΣ πριν την χρήση του ιστότοπου: http://spiliopouloslaw.com (εφεξής ο “Ιστότοπος”), ιδιοκτησίας του δικηγορικού γραφείου μας, ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, οδός Βουκουρεστίου 18,   Αθήνα 106 71, τηλ: 210 3387530 – 39, 210 3644926, 210 3387540 – 49, 210 3644618, e-mail: spilios@spiliopouloslaw.com (εφεξής το «Γραφείο»). Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο μας δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος ιστότοπου και τις πολιτικές που περιέχονται σε αυτόν, όπως κάθε φορά τροποποιούνται και ισχύουν. Σε περίπτωση που ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις πολιτικές του ιστότοπου μας, θα πρέπει να τον εγκαταλείψετε και να ΜΗΝ κάνετε καμία χρήση του περιεχομένου του.

Το Γραφείο μας από καιρό σε καιρό μπορεί να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, την πολιτική απορρήτου του, την πολιτική του για τα Cookies και τα λοιπά κείμενα του ιστότοπου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ΄ αυτού, συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή την σελίδα για τυχόν αλλαγές του παρόντος. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου spilios@spiliopouloslaw.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές κατά τα ως άνω, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Για την χρήση του Ιστοτόπου ζητείται από τον επισκέπτη/χρήστη η αποδοχή της χρήσης από τον Ιστότοπο των Cookies σας. Η αποδοχή της χρήσης των cookies γίνεται από τον επισκέπτη / χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους – πολιτική, όπως αναλυτικά εξηγείται κατωτέρω.

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Iστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου του ιστότοπου, τμήματός ή παραγώγων του, εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια . Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα την εταιρεία (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμά της έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας του γραφείου μας.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Αν και θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπο. Το γραφείο μας δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε, ρητές ή σιωπηρές, δηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ή με τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων του ιστότοπου και δη αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία αυτών, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο αποκλεισμός της ευθύνης συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Τα κείμενα και άρθρα του ιστότοπου μας δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ούτε ιδρύουν πελατειακή σχέση με το γραφείο μας. Το περιεχόμενο των κειμένων και των άρθρων μας πρέπει να ελέγχεται από εσάς και ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, καταλληλότητα και την ορθότητα των πληροφοριών. Για νομικές συμβουλές και επίλυση των νομικών σας ζητημάτων πρέπει να απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο είτε σε άλλο δικηγόρο, ώστε να λάβετε ορθή απάντηση, κατόπιν εξέτασης και έρευνας της εκάστοτε υπόθεσης σας. Το Γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση υποστείτε οποιουδήποτε είδους ζημία, αν βασιστείτε στα άρθρα που αναρτώνται στον ιστότοπο για επίλυση των υποθέσεων σας.

ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα σήματα, λογότυπα κλπ. που αναφέρονται ή εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στο Γραφείο μας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από το γραφείο μας. Το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων, καθώς και καμιά ευθύνη για την πρόκληση ζημίας από τυχόν μετάδοση υιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο το γραφείο μας, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του ιστότοπου δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου καθώς και η χρήση αυτού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο του ιστότοπου θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 – GDPR)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Σκοπός του ιστότοπου είναι η γνωριμία σας με το Γραφείο μας και η παρουσίαση του αντικειμένου και της δραστηριότητας μας και η πληροφόρηση σας για θέματα νομικής επικαιρότητας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Το Γραφείο μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν
είναι απολύτως απαραίτητο ή όταν το αιτείστε εσείς οι ίδιοι με την καταχώρηση των στοιχείων σας στην φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής του Γραφείου μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

– Οδηγία 2002/58/ΕΚ

– Σχετική ελληνική νομοθεσία εφαρμογής τους στην Ελλάδα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ

 

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

α) Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

β) Φόρμα επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Στην περίπτωση αυτή, το Γραφείο μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα επεξεργαστεί τα δεδομένα που θα καταχωρήσετε με σκοπό την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος/ερωτήματος σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και για το εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείτε υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679) και ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με το Γραφείο μας στα τηλέφωνα 210 3387530 – 39, 210 3644926, 210 3387540 – 49, 210 3644618

Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράβαση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIE (σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ )

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ COOKIE ;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

 

TA COOKIES ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών (Third-party cookies) που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

ΤΑ COOKIES ΤΗΣ GOOGLE ANALYTICS

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που
συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CΟΟKIES

Ο επισκέπτης όταν  εισέρχεται πρώτη φορά στον ιστότοπο μας ενημερώνεται σχετικά με την ύπαρξη cookies και τη σχετική πολιτική του Γραφείου μας.

Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του browser. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).