ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλα τα στάδια κάθε υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος και περιλαμβάνουν την Προετοιμασία της υπόθεσης, την Αγωγή, την Ποινική Διαδικασία,  την Εκδίκαση και  κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση και επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

Σε κάθε υπόθεση, ο μεθοδικός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων, η λεπτομερής προετοιμασία της υπόθεσης και η συνεχής ενημέρωση του πελάτη, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχουμε. Από την ανάληψη της υπόθεσης παρέχουμε όλες τις απαιτούμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες (συλλογή αποδεικτικού υλικού, λήψη ποινικής δικογραφίας, κατάρτιση τεχνικής μελέτης για τις συνθήκες του ατυχήματος, ανάθεση πραγματογνωμοσύνηςεπικοινωνία με θεράποντες ιατρούς, συνεννοήσεις με ανακριτικούς υπαλλήλους, τροχαία κλπ) μέχρι την σύνταξη και κατάθεση μίας άρτια εμπεριστατωμένης Αγωγής, την υποβολή φακέλου αποδεικτικών στοιχείων και την εκδίκαση της Αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου.

Α. Προετοιμασία

Η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης και η επίτευξη μέγιστης δυνατής αποζημίωσης, για λογαριασμό του παθόντος και της οικογένειάς του, εξαρτώνται σε μέγιστο βαθμό, από την μεθοδική και νομικά προσεγμένη προετοιμασία της υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας, ενδεικτικώς:

– Παρέχουμε συμβουλές και αναγκαίες κατευθύνσεις, εν όψει της κατάθεσης των εμπλεκομένων μερών στην Τροχαία.

– Μεριμνούμε για την άμεση παραλαβή των εγγράφων της δικογραφίας.

– Καταγράφουμε, εξετάζουμε και αναλύουμε όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, με βάση το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

– Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες μηχανικούς και τεχνίτες συνεργείων που αναλαμβάνουν την επισκευή του οχήματος, σε συνδυασμό με ένα εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων.

– Επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε με τους θεράποντες ιατρούς, που αναλαμβάνουν την σύνταξη των απαραίτητων ιατρικών γνωματεύσεων, που αποτυπώνουν αναλυτικά τυχόν σωματικές βλάβες και τις μελλοντικές επιπτώσεις τους στην υγεία του παθόντος.

– Παραπέμπουμε τους παθόντες σε συνεργαζόμενους ιατρικούς συμβούλους για πλήρη ιατρική αξιολόγηση της κατάστασής τους.

Β. Αγωγή

Για την διασφάλιση του συνόλου των δικαιωμάτων του παθόντος και της οικογένειάς του, προβαίνουμε την άμεση σύνταξη και κατάθεση πλήρους, εμπεριστατωμένης και τεκμηριωμένης Αγωγής, η οποία αποτελεί σημαντικότατο βοήθημα και το δραστικότερο μέσο πίεσης για την επίτευξη συμβιβασμού με πλήρη αποζημίωση και, σε περίπτωση μη επίτευξης του συμβιβασμού, το μοναδικό μέσο για την δικαστική διεκδίκηση της πλήρους αποζημίωσης του παθόντος και των μελών της οικογένειάς του. Προς τον σκοπό αυτό, προβαίνουμε ενδεικτικώς σε:

– Σύνταξη τεκμηριωμένων μελετών και εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους πραγματογνωμόνων του εξωτερικού και της Ελλάδας (TUV Austria,TUV Hellas,  DEKRA  κλπ), καθώς και εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους (ιατρούς, πλαστικούς χειρουργούς, μηχανικούς κλπ), προκειμένου να αξιοποιηθεί, σε εμπέδωση της ποινικής ευθύνης του υπαιτίου οδηγού, κατά την κύρια διαδικασία του ποινικού Δικαστηρίου

– Άμεση σύνταξη δικογράφου Αγωγής και κατάθεσή της ενώπιον της Γραμματείας του αρμοδίου Δικαστηρίου, με προσδιορισμό της συντομότερης δυνατής ημερομηνίας δικασίμου.

– Προετοιμασία του φακέλου της υπόθεσης και του αποδεικτικού υλικού της δίκης, προς υποστήριξη των ισχυρισμών της Αγωγής.

– Περισυλλογή αποδεικτικού υλικού κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην κατάθεση της Αγωγής και την εκδίκασή της, προς εμπέδωση και απόδειξη των ακριβών συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος και της υπαιτιότητας του αντιδίκου.

– Επικοινωνία με τον υπαίτιο οδηγό και την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει την ευθύνη του έναντι τρίτων από τροχαία ατυχήματα, με σκοπό την επίτευξη της πλέον επωφελούς, για τον παθόντα και την οικογένειά του, πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού, σε απ’ ευθείας συνεννόηση και άμεση επικοινωνία με τους Εντολείς μας.

Γ. Εκδίκαση

Για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποζημίωσης, όχι μόνον για τον παθόντα αλλά και για την οικογένειά του, εκπροσωπούμε δικαστικά τους δικαιούχους, σε όλα τα στάδια εκδίκασης της Αγωγής τους, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, με την ταυτόχρονη υποβολή φακέλου δικογραφίας, προτάσεων ισχυρισμών και πλήρους σειράς σχετικών αποδείξεων. Ενδεικτικώς, με επιμέλεια και αποτελεσματικότητα προβαίνουμε στην:

– Εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού Δικαστηρίου

– Προετοιμασία και μελέτη φακέλου δικογραφίας και αποδεικτικού υλικού δίκης

– Προετοιμασία μαρτυρικών καταθέσεων κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων

– Σύνταξη, προετοιμασία και λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, τόσο ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου όσο και ενώπιον Συμβολαιογράφου, για την υποστήριξη των ισχυρισμών της Αγωγής.

– Περισυλλογή και κατάθεση αποδεικτικού υλικού καθώς και δικογράφου προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.

– Μελέτη της εκδοθησόμενης δικαστικής απόφασης και ενεργοποίηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

– Σύνταξη και κατάθεση έφεσης για την ακύρωση της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης (είτε επιμελεία ημών, σε περίπτωση απορριπτικής πρωτόδικης απόφασης, είτε επιμελεία των αντιδίκων, οι οποίοι επιχειρούν να προσβάλλουν την θετική για εμάς πρωτόδικη δικαστική απόφαση).

– Προετοιμασία αποδεικτικού υλικού δίκης δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας και εκδίκαση της έφεσης, ενώπιον των δευτεροβάθμιων πολιτικών Δικαστηρίων.

– Ενεργοποίηση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του δευτεροβάθμιου πολιτικού Δικαστηρίου.

 

Δ. Ποινική Διαδικασία

Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, που επιφέρει αιτιωδώς σωματικές βλάβες ή/και απώλεια ανθρωπίνων ζωών, για τον οδηγό ή/και τους τυχόν συνεπιβάτες στο όχημα, ακολουθείται, με βάση το νόμο, μία ιδιαίτερα απαιτητική ποινική διαδικασία.

Η ευθύνη του υπαίτιου οδηγού είναι διπλή, αστική και ποινική. Η αστική ευθύνη αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να αποζημιώσει μέσω της ασφαλιστικής του εταιρείας τις υλικές ζημίες και τις σωματικές βλάβες των τρίτων. Τρίτοι δεν είναι μόνο ο οδηγός και οι επιβάτες του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος, αλλά και οι επιβάτες του ίδιου του υπαίτιου αυτοκινήτου. Στα κονδύλια αποζημίωσης περιλαμβάνονται όχι μόνο ιατρικά και λοιπά έξοδα του τραυματισμένου αλλά και τα διαφυγόντα κέρδη όπως επίσης και η ηθική του βλάβη. Παράλληλα, η ποινική ευθύνη του υπαιτίου οδηγού συνεπάγεται την απαγγελία ενοχής και, κατά συνέπεια, την κατάγνωση και επιβολή ποινικών κυρώσεων σε βάρος του.

Σε κάθε περίπτωση, η έκβαση της ποινικής διαδικασίας, η οποία επικεντρώνεται στην εξέταση της ευθύνης για την πρόκληση του εκάστοτε τροχαίου περιστατικού, επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας, δηλαδή την έκβαση της Αγωγής ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών Δικαστηρίων, που κατατείνει στην επίτευξη χρηματικής αποζημίωσης, τόσο για τον παθόντα όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε άρτιες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, όπως ενδεικτικώς:

– Σύνταξη τεκμηριωμένων μελετών και εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους πραγματογνωμόνων του εξωτερικού και της Ελλάδας (TUV Austria,TUV Hellas,  DEKRA  κλπ), καθώς και εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους (ιατρούς, πλαστικούς χειρουργούς, μηχανικούς κλπ), προκειμένου να αξιοποιηθεί, σε εμπέδωση της ποινικής ευθύνης του υπαιτίου οδηγού, κατά την κύρια διαδικασία του ποινικού Δικαστηρίου

– Συλλογή του απαραίτητου, για την υποστήριξη της υπαιτιότητας του υπαιτίου οδηγού, αποδεικτικού υλικού, αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.

– Προετοιμασία μαρτυρικών καταθέσεων κατηγορίας, τόσο ενώπιον των ανακριτικών αρχών, όσο και ενώπιον του ποινικού Δικαστηρίου.

– Υποβολή υπομνημάτωνεγγράφων εξηγήσεων, αιτήσεων και πάσης φύσεως εγγράφων, ενώπιον των ανακριτικών αρχών ή/και του ποινικού Δικαστηρίου, τόσο κατά την ποινική προδικασία όσο και κατά την κύρια διαδικασία.

– Μελέτη στοιχείων της ποινικής δικογραφίας, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής σε βάρος του υπαιτίου οδηγού απόφασης.

– Υποβολή δήλωσης προς υποστήριξη της κατηγορίας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και ιδίως κατά την ακροαματική διαδικασία, ενώπιον του ποινικού Δικαστηρίου, με βάση της διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

– Δικαστηριακή εκπροσώπηση του παθόντος οδηγού ή των μελών της οικογένειάς του, κατά την εκδίκαση της δήλωσης προς υποστήριξη της κατηγορίας, κατά την ακροαματική διαδικασία, τόσο ενώπιον των πρωτοβάθμιων όσο και ενώπιον των δευτεροβάθμιων ποινικών Δικαστηρίων και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής σε βάρος του υπαιτίου οδηγού δικαστικής απόφασης.